Okazje i Nowości!

Zapisz się do Newslettera, pierwszy zakup 5 % taniej!Subskrybuj!

Regulamin Sklepu

Zapewniamy Ci pełne bezpieczeństwo:
 

    sprawdzone płatności on-line
    zakupy bez zakładania konta
    sprzedawca z allegro z dużym doświadczeniem
    ochrona danych osobowych na wysokim poziomie

 REGULAMIN

 

§ 1

Wstęp

    Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.aldrux.pl
    Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
        ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926);
        ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.);
        ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
        ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

Regulacje prawne dotyczące produktu spersonalizowanego art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz, 271 z późn. zm.)  Zgodnie z tym artykułem Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w założonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osob.

§ 2

Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia otrzymują następujące definicje
    Sprzedawca – Leszek Tatarczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FotoMaximum.pl Leszek Tatarczuk z siedzibą w Oświęcimiu ul. Solskiego 8ący nr NIP: 549-116-87-91, REGON: 120487182, będący właścicielem Sklepu;
    Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.aldrux.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
    Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolności prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
    Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niewiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
    Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sklepu, w szczególności koszulki; wszystkie Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych;
    Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży Towaru, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
    Koszyk – elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Kupujący składa Zamówienie;
    Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych, w celu utworzenia Konta;
    Dane – dane Kupującego, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
    Konto – indywidualne Konto Kupującego, umożliwiające mu m.in. dokonywanie zakupu Towarów;
    Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
Cena nie zawiera kosztów dostawy;
    Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Kupujący;
    Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.


§ 3

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

    Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
    Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
    Zawartość Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.


§ 4

Zamówienie

    Zakupienie Towaru w Sklepie może odbywać się:
        za pośrednictwem zarejestrowanego Konta,
        poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji,
        mailowo pod adresem elektronicznym: koszulki@fotomaximum.pl
    Procedura składania Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 pkt a - b powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
    Wiążąca Kupującego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
    Przed złożeniem Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru parametrów Towaru, w szczególności : ilość, rozmiar, kolor oraz sposobu płatności i odbioru/wysyłki.
   
Nadruki projektów na koszulki wykonanych w kretorze koszulek dostępnego na stronie www.aldrux.pl moga się róznić od tych widocznych w kreatorze pod względem  wielkości nadruku i rozmieszczenia na koszulce. Wynika to z rozmiarów koszulek, które są różne. Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli osoba zamawiająca nie poinformuje wykonawcy jakiej wielkości ma być nadruk w centymetrach oraz jaka ma być odległość od górnej i bocznej krawędzi koszulki.

    W celu realizacji Zamówienia, Kupujący wypełnia formularz elektroniczny i podaje w nim następujące Dane:

        adres e-mail,
        imię i nazwisko,
        adres,
        numer telefonu.

    Kupujący będący przedsiębiorcami zamiast imienia i nazwiska podają nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
    Kupujący może zgłosić dodatkowe uwagi do składanego Zamówienia poprzez zamieszczenie ich w formularzu w rubryce „Uwagi”.
    Z chwilą kliknięcia ikony „Potwierdź” między stronami zawarta zostaje umowa kupna sprzedaży Towaru.
    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie, zawierającą szczegóły Zamówienia.
    Kupujący składający Zamówienie w trybie określonym w ust. 1 pkt c poza danymi, o których mowa w ust. 5 – 6 powyżej podaje:

        ilość Towaru,
        rozmiar,
        kolor,
        sposób płatności,
        sposób odbioru/wysyłki.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień złożonych mailowo, jeżeli nie zawierają wszystkich danych,
o których mowa w ust. 5-6 oraz ust. 10 powyżej.
    Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

    Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji. W zależności od ustawień monitora, którym posługuje się Kupujący, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu może nieco różnić się od rzeczywistej.

    Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z takim zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem ich wejścia w życie.

    Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

    W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określony w Zamówieniu, Kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie i przewidywanym terminie realizacji Zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, Kupującemu przysługuje zwrot uiszczonej przez niego Ceny i Kosztów dostawy.


§ 5

Zamówienia specjalne

    Sklep prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub Towaru o specjalnych właściwościach (np. nadruki).

    Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia z Kupującym, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.

    Złożenie zamówienia specjalnego odbywa się jedynie drogą mailową (§ 4 ust. 1 pkt c).

    W przypadku Zamówień dotyczących Towaru o specjalnych właściwościach, Kupujący otrzymuje próbkę demo Towaru.
Całość Zamówienia realizowana jest po dokonaniu akceptacji demo przez Kupującego.

    Z chwilą akceptacji demo Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za złożone Zamówienie.

    Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpienie od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

    Sprzedawca zastrzega sobie przyznawania Kupującym specjalnych warunków zakupu, w tym odraczania terminów płatności
oraz pomijania procedury wysyłania próbek demo, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 

§ 6

Konto

    Aby utworzyć Konto, należy dokonać Rejestracji.

    Rejestracja Kupującego jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, znajdującego się pod adresem: www.aldrux.pl

    Formularz elektroniczny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta.

    W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje adres e-mail oraz hasło.

    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje na podany adres
    e-mail wiadomość, której dokonanie potwierdzenia skutkuje utworzeniem Konta.

    Kupujący może również utworzyć Konto podczas składania jednorazowego Zamówienia, poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka check – box oraz podanie w formularzu hasła.

    Hasło ma charakter poufny. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba, że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

    Przed złożeniem pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Konta, Kupujący podaje Dane umożliwiające jego realizację, tj. Dane o których mowa w § 4 ust. 5. Składanie kolejnych Zamówień nie wymaga podawania ponownie Danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
chyba, że Kupujący wybiera inny adres dostawy,niż podany wcześniej.


§ 7

Płatności oraz Dostawa

    Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

    Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

        gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym Sprzedawcy,
        kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
        ePrzelewem,
        przelewem.

    Biuro handlowe Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 2 a powyżej znajduje się w Oświęcimiu, przy ul. Solskiego 8

    Sprzedawca powiadomi Kupującego drogą e-mail lub telefonicznie o możliwości odebrania Zamówienia w biurze handlowym. Odbiór Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

    W przypadku wyboru Płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

    Na życzenie kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

    Faktura VAT dołączona zostaje do Zamówienia.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów na dokonywanie w Sklepie Zamówienia. Rabaty przyznawane są Kupującym w zależności od ilości składanych przez nich Zamówień.

    Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

    O fakcie wysłania Towaru Kupujący zostaje powiadomiony drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, wraz z numerem nadania paczki.

    Podczas odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Kupujący potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu wobec pracownika Poczty Polskiej bądź Kuriera.

    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Reklamacje i prawo odstąpienia

    W przypadku niezgodności Towaru z umową, Kupujący może złożyć reklamację.

    W celu złożenia reklamacji, Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny, znajdujący się pod adresem elektronicznym: http://aldrux.pl/index.php?route=account/return/insert, w wersji umożliwiającej jego pobranie.

    Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:

        złożone są na adres e-mail Sprzedawcy: koszulki@fotomaximum.pl
        zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz zawierają ewentualny zakres żądań, jakie kieruje Kupujący wobec Sprzedawcy,
        dostarczone są Sprzedawcy z dowodem zakupu (np. faktura VAT),
        zawierają Dane Kupującego, umożliwiające kontakt z nim.

    Celem prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji, Sprzedawca – w zależności od rodzaju reklamowanych przez kupującego wad Towaru- niezwłocznie zwróci się do Kupującego z prośbą o sporządzenie dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru, lub o odesłanie go pod wskazany przez Sprzedawcę adres korespondencyjny. Do czasu otrzymania przez Sprzedawcę fotografii bądź Towaru, termin, o którym mowa w ust. 6 poniżej ulega zawieszeniu.

    W przypadku niekompletności w zgłoszeniu reklamacyjnym, uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego celem jej uzupełnienia. Termin, o którym mowa w ust. 6 poniżej liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez Kupującego. Sprzedawca rozpatruje prawidłowo złożone reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Kupującego. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

    W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca – według wyboru Kupującego – Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Kupującemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę na są samą formę Płatności, którą została ona wykonana przez Kupującego.

    W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez niego w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

    W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego – Konsumenta, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), zgodnie z którymi Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 10 dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania Przyczyny.

    W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Kupujący zobowiązany jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór Sprzedawca udostępnia pod adresem elektronicznym: , poprzez przesłanie go wraz z Towarem na adres siedziby Sprzedawcy.

    Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 8 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu, nie może nosić śladów użytkowani i powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu.

    Koszty wysyłki w przypadku odstąpienia przez Kupującego – Konsumenta od umowy ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów zwracanych poprzez przesyłki „za pobraniem”.

 

§ 9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

    Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym http://aldrux.pl/index.php?route=information/information&information_id=5

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

    Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).